Privatumo Politika

I SKYRIUS. BENDROJI DALIS

1. Asmens duomenų privatumo saugojimo politika (toliau – Politika) reglamentuoja asmens duomenų (toliau – Asmens duomenys) rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus, nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir įgyvendinimo technines ir organizacines priemones, nustato, kas ir kokiais tikslais gali susipažinti su asmens duomenimis.

2. Ši Politika skirta informuoti Jus kaip mūsų įmonė UAB „Karališka Juvelyrika“ renka, naudoja ir dalinasi Jūsų pateiktais ar mūsų kitaip surinktais Jūsų Asmens duomenimis. Šią Politiką siekiame užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informacijos apie klientą rinkimą ir naudojimą vadovaujantis bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei kitais teisės aktais apsaugančiais kliento duomenų apsaugą.

3. Pagrindinės politikos sąvokos:

3.1. asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu (toliau – Klientas), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;

3.2. duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys;

3.3. duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose;

3.4. sutikimas – savanoriškas kliento valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia kliento valią.

II SKYRIUS.  KLIENTO ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS,TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS

4. Kokie kliento duomenis renkami ir kam jie naudojami?

4.1. Kliento vardas, pavardė, telefono numeris, gyvenamasis adresas, el. paštas naudojami paslaugų pilnam ir kokybiškam įvykdymui ir saugomi LR nustatytais kvitų saugojimo laikotarpį.

4.2. Kliento vardas, pavardė, telefono numeris ar el. pašto ar gyvenamasis adresas naudojami siekiant pateikti informaciją apie bendrus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus ir saugojami iki lojalumo kortelės panaikinimo.

4.3. Duomenis apie Jūsų elgesį internete ir įpročius, kuriuos mes nustatome pagal kliento elgesį mūsų svetainėje naudojame tam, kad palengvinti kliento pastangas apsipirkti mūsų el. parduotuvėje ir taupydami kliento laiką ateityje, saugojami iki kliento savanoriško anketos ištrynimo.

4.4. Duomenis renkami internetinei prekybai, tokie kaip vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, gyvenamasis adresas, saugojami iki užsakymo įvykdymo (jei perkama neregistruojant savo duomenų mūsų internetinėje svetainėje) arba iki registracijos panaikinimo.

5.Visi kliento nurodyti ir gauti asmens duomenys yra kaupiami, saugomi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Duomenų valdytojas užtikrina gautų duomenų apsaugą ir įsipareigoja šią informaciją panaudoti tik esant kliento sutikimui ir tik įstatymo numatytais atvejais.

III SKYRIUS.  KLIENTO TEISĖS

6. Kliento teisės:

6.1. teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su kliento asmens duomenimis;

6.2. teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;

6.3. teisę reikalauti ištaisyti neteisingus duomenis;

6.4. teisę atšaukti kliento duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam kliento asmens duomenų naudojimui;

IV SKYRIUS.  SLAPUKAI (Cookies)

7. Slapukai paprastai bus išsaugomi Jūsų kompiuteryje arba kitame įrenginyje prie kurio jungiatės į internetą kiekvieną kartą kai jungiatės prie mūsų tinklalapio. Tai leidžia mums atskirti Jūsų įrenginį iš kitų.

7.1 Tam tikrais atvejais aplankius interneto tinklalapį, Jums bus pateiktas informacinis pranešimas su prašymu sutikti dėl slapukų naudojimo. Jei neduosite sutikimo, Jūsų kompiuteris ir kitas įrenginys nebus tikslingai sekamas tiesioginės rinkodaros tikslais. Slapukai būtini tinklalapio funkcionavimui (angl. user-imput) vis tiek bus naudojami siekiant užtikrinti tinkamą mūsų tinklalapio funkcionavimą. Jūsų pasirinkimas dėl slapukų naudojimo yra išsaugomas atskirame slapuke, kurio galiojimo terminas yra 90 dienų. Jei norėsite atsiimti sutikimą, tai galite padaryti išvalydami savo interneto naršyklės slapukus. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima ir leidžia saugoti slapukus, tačiau Jūs galite pakeisti naršyklės nustatymus ir užblokuoti slapukų naudojimą. Šie parametrai dažniausiai saugomi naršyklės meniu punktuose Įrankiai (angl. Tools) arba Nustatymai (angl. Preferences). Taip pat galite bet kuriuo metu ištrinti visus slapukus ar tam tikrus slapukus pasirinktinai. Jeigu nuspręsite visiškai nepriimti slapukų, Jums gali būti nepasiekiamas visas mūsų tinklalapio funkcionalumas. Daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti slapukų parinktis populiariausiose naršyklėse, galima rasti čia: Internet Explorer Chrome Firefox Safari Opera Siekdami išplėsti mūsų tinklalapio funkcionalumą, mes kartais naudojame trečiųjų šalių įrankius ir valdiklius (angl. widget). Paprastai tam, kad užtikrintų papildomų funkcionalumų veikimą, šie įrankiai ir valdikliai Jūsų kompiuteryje ar įrenginyje išsaugos slapuką. Slapukai savaime nepasako mums Jūsų elektroninio pašto adreso ar kitaip neleidžia identifikuoti Jūsų asmens. Vertindami tinklalapio veiklą mes naudojame skirtingus identifikatorius, tame tarpe ir IP adresus, bet tik siekdami nustatyti unikalių tinklalapio lankytojų skaičių ir vartotojų geografinį pasiskirstymą, o ne išskirti konkrečius vartotojus.

NARŠYDAMI MŪSŲ TINKLALAPYJE JŪS SUTINKATE, KAD JŪSŲ KOMPIUTERYJE AR KITAME ĮRENGINYJE BŪTŲ IŠSAUGOTI PUSLAPIUI VEIKTI BŪTINI SLAPUKAI.

V SKYRIUS. KUR KREIPTIS DĖL DUOMENŲ APSAUGOS KILUSIŲ KLAUSIMŲ?

8.Kilus klausimams apie jūsų pateiktų duomenų apsaugą kreiptis tel. +370 69 197 386 arba el. paštu: klauskite@karaliskajuvelyrika.lt

VI SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Bendrovės vadovas turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti ir (ar) papildyti šią politiką. Pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.

9.1 Pasikeitimai bus atnaujinti mūsų svetainėje www.karaliskajuvelyrika.lt ir asmens duomenų saugojimo politikoje.

9.2 Visi nesutarimai, kilę dėl šios politikos vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.